...ognuno può fare molto per gli altri...

> Home > Eventi a Torino del 21-12-2015 > Musica e Spettacoli > FESTA DI FINE ANNO LATORINOCHESHACKERA

FESTA DI FINE ANNO LATORINOCHESHACKERA

FESTA DI FINE ANNO LATORINOCHESHACKERA

 

 

Anche quest'Anno, come ogni Anno, organizziamo l'Annuale festa di Fine Anno de Latorinocheshackera.

L'edizione passata ha avuto un successo non indifferente: non sono mancate mistiche apparizioni e momenti di scienza, ma soprattutto non è mancata la compagnia e l'allegria.

Quest'Anno vogliamo replicare (con ancor più compagnia e allegria) cambiando solo una cosa, la location.
Verremo gentilmente ospitati dal Punto Di Vista in corso Moncalieri 5 (ci scusiamo in anticipo con lo staff)

Anche quest'Anno si terrà la Gara-Non-Gara, con le sue Regole-Non-Regole (approvate dalla Convenzione di Ginevra del '49, dallo Statuto Abertino e soprattutto da Chuck Norris)
Reg.1 Divertirsi è d'obbligo
Reg.2 Nessuna regola a parte la Reg.1

Come l'Anno scorso i premi verranno dati ai migliori 3, ai peggiori 3 e a chiunque ci sia in mezzo, comunque sempre a sorteggio

Per confermare la proria partecipazione scrivere / telefonare a mr. Livio Buscaglia (ciambellano di corte e regal coordinatore di feste)

Il giorno fissato è il 21/12 - ORARIO DA DEFINIRSI

Ringraziamenti:
- Google per la traduzione nelle varie linue
- Tutte le aziende che parteciperanno per l'assegnazione dei premi
- Tutti coloro che parteciperanno all'organizzazione dell'evento, in particolare Livio
- Ai ragazzi del Punto Di Vista che ci ospiteranno
- UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO A TUTTI NOI CHE PARTECIPEREMO
------------------------------------------------------------------------------
年祭LATORINOCHESHACKERA
また、今年は、毎年のように、我々はLatorinocheshackeraデ年次年の祭りを開催しています。

神秘的な外観と科学の瞬間があっただけでなく、仲間と喜びを逃さなかった。最終版は、かなりの成功を収めました。

今年は一つだけ、場所を変更(さらに喜びと会社との)複製します。
私たちは親切にモンカリエーリ5継続的な視点によってホストされます(私たちはスタッフと事前に謝罪します)

今年も、そのルールなしルール('49のジュネーブ条約によって承認され、規程Abertino特にチャック・ノリスによって)で、レース以外のレースを開催します
ルール1ファンは必見です
ルール1以外にルールBルール

昨年のように賞が3最悪と誰が途中でだ、ベスト3に与えられます

ご参加の書き込みを確認するには/ MRを呼び出します。リビオBuscaglia(宮廷道化師やお祭りの堂々コーディネーター)

初めに、12分の21を参照してください、あなたの参加を事前にいただきありがとうございます
--------------------------------------------------------------------------------------
ПРАЗДНИК ГОДА LATORINOCHESHACKERA
Также в этом году, как и каждый год, мы организуем торжества Годовой Год де Latorinocheshackera.

Последний выпуск был значительный успех: были моменты мистических выступлений и науки, но и не пропустить общение и радость.

В этом году мы хотим повторить (даже с большей радостью и компании) меняется только одно, расположение.
Мы по любезному приглашению постоянного Точка зрения Монкалиери 5 (мы заранее приносим свои извинения с персоналом)

Также в этом году пройдет гонка-не-гонки, со своими правилами-NO-правил (утвержденной Женевской конвенции '49, закон Abertino и особенно Чака Норриса)
Правило 1 Fun является обязательным
Правило B Нет правил, кроме правила 1

Как в прошлом году награды будут переданы в тройку лучших, худшее 3 и тот, кто находится в середине

Чтобы подтвердить Ваше участие по записи / вызова MR. Ливио Buscaglia (Шут и царственной координатор фестивалей)

Спасибо заранее за Ваше участие, конечно, чтобы увидеть 21/12, в начале
-------------------------------------------------------------------------------
FESTA D'ANY LATORINOCHESHACKERA
També aquest any, com tots els anys, organitzem les festivitats d'Any Anual de Latorinocheshackera.

L'última edició va tenir un èxit considerable: hi ha hagut moments d'aparicions místiques i la ciència, però també no et perdis el companyerisme i alegria.

Aquest any volem replicar (amb més alegria i companyia) canviar una sola cosa, la ubicació.
Estarem amablement vam acollir per Viewpoint curs Moncalieri maig (demanem disculpes per avançat amb el personal)

També aquest any serà la seu de la Raça no Race, amb les seves regles-no-regles (aprovat per la Convenció de Ginebra de '49, l'Estatut Abertino i especialment per Chuck Norris)
Cont.1 diversió és una necessitat
AUDIOB No es distingeix el Cont.1

A mesura que l'any passat es donaran els premis als tres millors, el pitjor 3 i el que està al centre

Per confirmar la seva participació en el cant d'escriptura / trucada mr. Livi Buscaglia (bufó de la cort i coordinador règia dels festivals)

Gràcies per endavant per la seva participació, assegureu-vos de veure el 21/12, a principis de
------------------------------------------------------------------------------------
FÊTE DE L'EXERCICE LATORINOCHESHACKERA
Aussi cette année, comme chaque année, nous organisons les festivités Année annuel de Latorinocheshackera.

La dernière édition a eu un succès considérable: il ya eu des moments d'apparitions mystiques et de la science, mais aussi ne manquez pas la compagnie et de la joie.

Cette année, nous voulons reproduire (avec encore plus de joie et de l'entreprise) changeant seulement une chose, l'emplacement.
Nous serons gracieusement hébergé par Viewpoint cours Moncalieri 5 (nous nous excusons à l'avance avec le personnel)

Aussi cette année, sera l'hôte du Race-non-Race, avec ses règles-no-règles (approuvés par la Convention de Genève de '49, le Statut Abertino et surtout par Chuck Norris)
Règle 1 Fun est un must
Règle B Pas de règles exception de la Règle 1

Comme l'année dernière, les prix seront décernés aux trois meilleurs, le pire 3 et celui qui est dans le milieu

Pour confirmer votre participation écriture / appel mr. Livio Buscaglia (de bouffon de la cour royale et coordinateur des festivals)

Merci d'avance pour votre participation, assurez-vous de voir le 21/12, au début
------------------------------------------------------------------------------------
FEAST OF YEAR LATORINOCHESHACKERA
Also this Year, as every year, we organize the Annual Year festivities de Latorinocheshackera.

The last edition had a considerable success: there have been moments of mystical appearances and science, but also did not miss the companionship and joy.

This Year we want to replicate (with even more joy and company) changing only one thing, the location.
We will be kindly hosted by Viewpoint ongoing Moncalieri 5 (we apologize in advance with the staff)

Also this Year will host the Race-Non-Race, with its rules-no-rules (approved by the Geneva Convention of '49, the Statute Abertino and especially by Chuck Norris)
Rule 1 Fun is a must
Rule B No rules except Rule 1

As the last year the awards will be given to the best three, the worst 3 and whoever's in the middle

To confirm your participation write / call mr. Livio Buscaglia (court jester and regal coordinator of festivals)

Thank you in advance for your participation, sure to see the 21/12, in early

Dati Aggiornati al: 10-12-2015 12:04:47

WikiEventi.it non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.

Consultare sempre il sito web di riferimento.

 

effettua il login con facebook

Categoria: Musica e Spettacoli

Quando: Lunedì 21-12-2015 alle 21:00
---> L'EVENTO SI È GIÀ CONCLUSO !!!

Dove: Punto di vista

Indirizzo: C.so Moncalieri 5/b Torino

Prezzo: Gratis

Link: Sito Web dell'evento